ชื่อ - นามสกุล :นางบุตรศรี สิงคิบุตร
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่การเงิน
ที่อยู่ :103 หมู่ 4 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :04560005
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่การเงิน